E-HERBARIA

  • Name : Til Taila
  • English Name :Sesame Oil
  • Scientific Name :Oleum Sesamum indicum

herbal tea, ayurvedic medicine,herbal products,herbal hair oil,triphala churna,single herbs,herbal beauty products,herbal toothpaste,herbal manufacturers,pain balm

Product Range:

Amla Hair Oil , Brahmi Amla Hair Oil , Brahmi Taila , Chyawanprash , Hairina Herbal Hair Vitalizer , Irimedadi Taila , Mahabhringaraj Taila , Mahamash Taila (Niramish) , Mahavisagarbha Taila , Rumarid Oil , Sadabahar Hair Oil , Srigopal Taila , Til Oil